0

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tuinhoutcentrum Oude Stee B.V., gevestigd te Hoogerheide aan de Oude Stee 19 (4631 RL), KvK-nummer 81276338 (hierna te noemen: “Ondernemer”), alsmede op alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de consument (als hierna omschreven), op grond waarvan de Ondernemer aan de consument één of meer producten levert. Voordat de overeenkomst op afstand (als hierna omschreven) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 3. Product(en): alle soorten producten die door de Ondernemer worden verkocht c.q. geleverd, een en ander met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer.
 4. Overeenkomst op afstand (hierna te noemen: “Overeenkomst”): een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht bij de Overeenkomst.
 7. Modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst: het modelformulier voor herroeping zoals vermeld op de website van de Ondernemer.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Dag: kalenderdag.
 10. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Ondernemer en de Consument en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de Consument worden niet door de Ondernemer aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door de Ondernemer.

ARTIKEL 2: HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Indien de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. De Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van de Ondernemer gedaan, binden de Ondernemer slechts indien deze door de Ondernemer schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 11. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het betreffende Product.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT BIJ KOOP OP AFSTAND EN UITSLUITING

 1. De Consument kan de Overeenkomst tot het leveren van één of meer Producten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen of:
 3. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Consument mag het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slecht mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen.
 2. De Consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 5.1.

ARTIKEL 6: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT BIJ KOOP OF AFSTAND

 1. Indien de Consument de Overeenkomst herroept, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen aan de Ondernemer door middel van het Modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst.
 2. De Consument dient het Product vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat de herroeping door de Consument aan de Ondernemer is gemeld, terug te sturen of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Ondernemer. Dit hoeft niet indien de Ondernemer heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument dient het Product terug te sturen of af te geven met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, geheel onbeschadigd en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de Consument na afloop van de in lid 1 en/of 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het Product niet (tijdig) aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de Overeenkomst, alsmede het juist en tijdig terugsturen/overhandigen van het Product ligt bij de Consument.
 6. Tenzij anders aangegeven door de Ondernemer, draagt de Consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening van de Consument.
 7. Indien de Ondernemer de melding van de herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 8. De Ondernemer vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen met inbegrip van leveringskosten (uitsluitend voor zover de volledige bestelling wordt teruggestuurd) en exclusief rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product als bedoeld in lid 6 van dit artikel onverwijld doch binnen v eertien (14) dagen v olgend op de dag waarop de Consument de Ondernemer de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen
 9. tot hij het Product heef t ontv angen of de Consument aantoont dat hi j het Product heef t teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder v alt.
 10. De Ondernemer gebruikt v oor de terugbetaling hetzelf de betaalmiddel als dat de Consument heef t gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos v oor de Consument.
 11. Indien de Consument heef t gekozen v oor een duurdere methode v an lev ering dan de goedkoopste standaardlev ering, hoef t de Ondernemer de bijkomende kosten v oor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 7: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De navolgende Producten zijn uitgesloten v an het Herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4:
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis v an een individuele keuze of beslissing v an de Consument, of die duidelijk v oor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Producten die reeds gemonteerd of geïnstalleerd zijn (geweest).
 6. Aanvaardbare of redelijke afwijkingen met betrekking tot onder andere kleur, slijtvastheid, structuur en verwering vormen geen gegronde reden tot retournering.

ARTIKEL 8: PRIJZEN

 1. Gedurende de in de Overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het Product niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan de Ondernemer Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen v an druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Ondernemer niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 9: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De Ondernemer staat er v oor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum v an de totstandkoming v an de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst v an het Product aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De Ondernemer draagt de rechtstreekse kosten v an het terugzenden v an een gebrekkig of verkeerd geleverd Product.
 3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek of tekort te bevatten, zodat de Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Consument dient de Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal de Ondernemer het gebrekkige Product ter keuze van de Ondernemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de Consument gehouden om het te vervangen Product aan de Ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan de Ondernemer te verschaffen, tenzij de Ondernemer anders aangeeft.
 5. De garantietermijn v an de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid v an de Producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
 7. De Consument de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 8. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 9. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 10. De verplichtingen die uit garantie voortvloeien, zullen nooit verder gaan dan waaraan de leverancier of fabrikant zich aan de hand van van toepassing zijnde garantievoorwaarden zal dienen te houden.

ARTIKEL 10: LEVERING EN UITVOERING

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. De Ondernemer maakt gebruik van gecertificeerde derden voor de bezorging van de Producten of levert zelfstandig. De Consument kan geen aanspraak maken op de keuze van een bepaalde bezorgdienst waarvan de Ondernemer gebruik maakt. Als plaats v an levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Extra kosten welke voortvloeien uit verkeerde adressering komen voor rekening van de Consument.
 2. Hoewel de Ondernemer zich te allen tijde zal inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren, gelden op de website of in de order genoemde levertermijnen in geen geval als fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. De Ondernemer is daarbij eveneens niet aansprakelijk voor gevolgschades en kosten die voortkomen uit eventuele vertragingen die ontstaan uit een vertraagde levering, vertraging bij een transporteur in opdracht van de Ondernemer of het indienen van een retourverzoek.
 3. Wanneer een op de website of in de order aangegeven levertijd met meer dan één maand wordt overschreden, heeft de Consument het recht de bestelling te annuleren door middel van een aangetekend schrijven. De Consument dient de Ondernemer wel in de gelegenheid te stellen om de betreffende bestelling binnen tien (10) dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven alsnog te leveren.
 4. In geval van annulering conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, tenzij dit niet langer mogelijk is. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten v an een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 6. Het risico v an beschadiging en/of vermissing van een Product berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij de Ondernemer daaronder begrepen.
 2. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Ondernemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de Ondernemer bij het intreden v an de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De Ondernemer blijf t eigenaar v an alle aan Consument af geleverde Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan.
 2. Door de Ondernemer geleverde Producten die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Zolang de eigendom niet op de Consument is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
 4. De Consument is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Ondernemer te bewaren.
 5. Indien de Consument in de nakoming v an zijn betalingsverplichtingen jegens de Ondernemer tekortschiet of de Ondernemer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Ondernemer gerechtigd het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Product terug te nemen.
 6. De Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Ondernemer dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de Ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Ondernemer zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
 7. Na terugneming zal de Consument worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die de Ondernemer door en voor terugneming heeft gemaakt.
 8. In geval van beslag, surseance v an betaling of faillissement van de Consument, zal de Consument onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van de Ondernemer. De Consument staat er voor in dat een beslag op het af geleverde Product direct wordt opgeheven. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om de Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 13: BETALING

 • De Ondernemer aanvaardt de volgende betaalwijzen:
 • iDeal;
 • Bancaire overboeking; Betalingen op een andere manier dan hiervoor genoemd is niet mogelijk. Levering van een Product vindt pas plaats na ontvangst van de volledige koopprijs.
 • De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

 • De Ondernemer zal haar Producten naar beste kunnen leveren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die v an haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Consument haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel anderszins komt door een oorzaak die bij de Consument ligt dan wel voor rekening en risico van de Consument dient te komen, is de Ondernemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Voor gebreken of tekorten in één of meer geleverde Producten geldt het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden. De Ondernemer is niet aansprakelijk wanneer de schade aan het geleverde Product is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud.
 • De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de Consument geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument op grond waarvan de Ondernemer aan de Consument één of meer Producten levert, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.
 • De door de Ondernemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming v an een Overeenkomst
 • tussen de Ondernemer en de Consument op grond waarvan de Ondernemer aan de Consument één of meer Producten levert, zal, indien de Consument aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout v an de Ondernemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, de aansprakelijkheid van de Ondernemer voor die schade steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid v an de Ondernemer beperkt tot een herleveren van het betreffende Product dan wel tot maximaal een bedrag van eenmaal de koopprijs v an het Product dat tot schade heeft geleid.
 • De Ondernemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade en gevolgschade van de Consument.
 • De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien aan de zijde v an de Ondernemer sprake is van opzet of grove schuld.
 • De aansprakelijkheid van de Ondernemer gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 • De Ondernemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Consument ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige Product.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit of verband houdende met de Producten, komen geheel en uitsluitend toe aan de Ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Consument en de Ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Consument woonachtig is buiten Nederland.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen de Consument en de Ondernemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ondernemer zijn woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 17: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE

VOORWAARDEN

 1. De Ondernemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden openig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.